top of page

Privacy Policy (GDPR)

Bij IdeaBoosterLab, te bereiken via ideaboosterlab.nl, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacy Policy document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door ideaboosterlab.nl en de informatie met betrekking tot het hele trainingsprogramma.

Privacy Verklaring​

Met het volgende privacybeleid informeren de Università Commerciale Luigi Bocconi (hierna "Universiteit") en [Partner] u dat - in overeenstemming met en ten behoeve van de bepalingen van artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens ("GDPR") - uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt met elektronische en handmatige middelen, in Italië en in het buitenland.

Deze informatie is opgesteld op basis van het transparantiebeginsel en alle door de GDPR vereiste elementen en is verdeeld in afzonderlijke secties om het lezen sneller en begrijpelijker te maken.

1. Gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking

De gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, overeenkomstig artikel 26 van de GDPR, zijn Università Commerciale Luigi Bocconi, met zetel te Via Roberto Sarfatti, 25, 20100 Milaan en Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna gezamenlijk "gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking" genoemd).

De Gezamenlijke Verantwoordelijken voor de Gegevensverwerking zijn een overeenkomst aangegaan waarbij zij zich ertoe hebben verbonden om:

gezamenlijk te bepalen hoe Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden;

gezamenlijk, op een duidelijke en transparante manier, de procedures vast te stellen om U feedback te geven over de uitoefening van Uw rechten, zoals voorzien in de GDPR;

gezamenlijk de informatie in de delen van gemeenschappelijk belang te bepalen, met vermelding van alle door de GDPR vereiste informatie.

 

2. Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op analyse, studie en onderzoek in het kader van het project genaamd "Wetenschappelijke aanpak van innovatiemanagement" (hierna het "Project"), uitgevoerd door de gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Het doel van deze studie is te observeren welke beslissingen ondernemers nemen in de eerste fasen van het proces om een nieuwe onderneming op te richten, met als doel te begrijpen welke praktijken helpen om de haalbaarheid van nieuwe bedrijfsideeën te beoordelen.

 

3. Persoonsgegevens

De gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens, na het invullen van uw formulier op het platform https://ideaboosterlab.nl. (hierna het "Platform"), de volgende persoonsgegevens verwerken:

naam, achternaam en e-mailadres gebruikt bij het indienen van het aanvraagformulier

 

4. Rechtmatigheid van de verwerking

Voor het nastreven van de aangegeven doeleinden is het noodzakelijk, volgens art. 6 letter. a) van de GDPR, om uw vrije toestemming te verzamelen.

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

 

 

5. Verplicht of facultatief karakter van de verstrekking van gegevens en gevolgen van een eventuele weigering om gegevens te verstrekken.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden.

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens, of het verstrekken van gedeeltelijke of onjuiste gegevens, maakt het voor u onmogelijk om deel te nemen aan het Project.

 

 

6. Mededeling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door personen die bevoegd zijn om deze te verwerken op grond van art. 29 van de GDPR en door rechtspersonen en natuurlijke personen die op grond van art. 28 van de GDPR als gegevensverwerkers, in overeenstemming met de GDPR-voorschriften, om alle verwerkingsactiviteiten uit te voeren die nodig zijn om de gedetailleerde doeleinden na te streven. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan overheidsinstanties of gerechtelijke autoriteiten, wanneer de wet dit vereist of om het plegen van een misdrijf te voorkomen of te onderdrukken.

 

7. Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens zullen, in overeenstemming met de beginselen van doelbinding en opslagbeperking, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de aangegeven doeleinden. In het bijzonder:

voor de geschatte duur van het Project (5 jaar);

gedurende een aanvullende periode (van maximaal 5 jaar), die beperkt is tot de in het Project aangegeven onderzoeksdoeleinden en die niet wordt bereikt door de geschatte duur van het Project.

 

8. Gebied van de verwerking

Uw persoonsgegevens zullen door de gezamenlijke voor de verwerking verantwoordelijken worden verwerkt op het grondgebied van de Europese Unie.

Mocht het nodig zijn om gegevens buiten de Europese Unie te verwerken, dan zullen de subjecten die uw gegevens verwerken voor de doeleinden die de Universiteit nastreeft, worden aangewezen als Gegevensverwerkers en zal de overdracht van persoonsgegevens aan dergelijke subjecten, beperkt tot het uitvoeren van specifieke Verwerkingsactiviteiten, worden geregeld in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.

Alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om de volledige bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, waarbij een dergelijke doorgifte wordt gebaseerd op de evaluatie van passende waarborgen, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, adequaatheid besluiten van ontvangers in derde landen die door de Europese Commissie zijn geformuleerd; passende waarborgen die door de ontvanger in derde landen zijn geformuleerd overeenkomstig artikel 46 van de GDPR.

In ieder geval kunt u de verantwoordelijken voor de verwerking om nadere details verzoeken indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie zijn verwerkt, waarbij u om bewijs van de specifieke garanties kunt verzoeken.

 

9. Rechten van de betrokkene

Op grond van Art. 15 en volgende van de GDPR kunt u te allen tijde de rechten uitoefenen die uitdrukkelijk aan de betrokkene zijn toegekend en in het bijzonder

bevestiging dat er een verwerking van U betreffende persoonsgegevens plaatsvindt en toegang te verkrijgen tot de gegevens en de volgende informatie (doel van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, ontvangers en/of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn en/of zullen worden meegedeeld, bewaartermijn);

de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens, ook door het verstrekken van een aanvullende verklaring

de annulering van persoonsgegevens, in de gevallen voorzien in de GDPR;

de beperking van de verwerking in de gevallen voorzien in de geldende privacywetgeving;

de portabiliteit van de gegevens die op u betrekking hebben en/of het verzoek om directe overdracht van uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

het verzet tegen de verwerking op elk moment, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in volledige overeenstemming met de geldende privacywetgeving, evenals voor doeleinden die verband houden met marketing en profilering;

de intrekking van de gegeven toestemming. De intrekking van de toestemming heeft hoe dan ook geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het volgende e-mailadres, onder bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs: dpo@unibocconi.it.

In elk geval hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit, overeenkomstig art. 77 GDPR, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende privacywetgeving.

bottom of page